לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

חוק ההוצל"פ – תיקון 35

חוק ההוצל"פ

בקשה לביצוע פס"ד – תוגש לאחר שחלף המועד שנקבע בפסה"ד, אם לא נקבע מועד כאמור, תוגש לאחר 30 ימים מיום מתן פסה"ד.
חריג –  הרשם רשאי להתיר לבקשת הזוכה הנתמכת בתצהיר להגיש בקשה לביצוע פסה"ד, אף אם טרם חלפו 30 הימים מיום מתן פסה"ד, אם יש יסוד סביר שאי פתיחת תיק ההוצל"פ עלולה לסכל את ביצוע פסה"ד.
צו לגילוי מידעלפי חוק ההוצל"פ רשם ההוצל"פ רשאי הן מיוזמתו והן עפ"י בקשה לצוות לכל גורם כאמור בס' 7א(א)(2) שברשותו מצוי מידע על החייב למסור לידיו את המידע.
לא מסר גורם את המידע או שהרשם סבור שהמידע שמסר אינו שלם או אינו נכון רשאי לבקשת הזוכה להזמינו לבירור.

חוק ההוצל"פ – הגורמים השונים

להלן הגורמים עפ"י ס' 7א(א)(2) – מל"ל, מרשם האוכלוסין, רשות מקרקעי ישראל, מרשם המקרקעין, חברות משכנות; רשם המשכונות,בעל רישיון למתן שירותי בזק ; חב' כרטיסי אשראי ; תאגיד בנקאי; חברה מנהלת; הנהלת בתי המשפט; המרכז לגביית כנסות; רשות הרישוי; רשויות מקומיות; בעל רישיון לשידורי כבלים.

התנגדות לביצוע שטר /שיק – המועד להגשת התנגדות לביצוע שטר/שיק- 30 ימים מיום מסירת האזהרה.

הטלת הוצאות על זוכה/חייב – לפי חוק ההוצל"פ לרשם סמכות להטיל הוצאות על חייב/זוכה במסגרת הליל המתנהל לפניו.

 

חוק ההוצל"פ – תיקוני החוק שנכנסו לתקפם ביום  16/9/12

תקבולים – כלל – חובת דיווח על כל תקבול תוך 7 ימים מיום קבלת התקבול.

 

דיווח על תקבולים בהסדר תשלומים – יש להעביר ההסדר להוצל"פ ע"מ שיעוכבו הליכים, העיכוב יוותר בתיק כל עוד הזוכה לא הודיע כי החייב הפר את ההסדר.
הזוכה ידווח על תקבולים מהסדר לפחות אחת ל-3 חוד' על כל התקבולים שקיבל בתקופה זו.

אם התקבול סוגר את החוב יש לדווח תוך 7 ימים ולסגור התיק.
*בגין כל תשלום יש למלא טופס בקשה להקטנת קרן בציון מועד התשלום והסכום, יש לציין על גבי הטופס את המילה "הסדר".
תיק איחוד והחייב חתם על הסדר– לזוכה לא יועברו כספים.

אי דיווח כאמור, יגרור הטלת הוצאות על הזוכה אשר יקוזזו מחשבון החוב בתיק ההוצל"פ.

 

 

חוק ההוצל"פ – חייב שהפר הסדר פשרה- שפעול הליכים

השלבים:

1. הזוכה ידווח על הקטנת קרן החוב בגין התשלומים שטרם דיווח. (ע"ג ט' הקטנת קרן בצירוף פירוט התקבולים ותאריך תשלומם).

הזוכה ישלח הודעה בכתב לחייב על אי עמידה בהסדר וכוונה לחדש הליכים:

א. בדואר רשום; ב. עם פירוט התקבולים ששולמו; ג. עם יתרת חוב מעודכנת, להמתין 15 ימים.
הזוכה יגיש בקשה לחידוש ההליכים/ שפעול הליכים ללשכת ההוצל"פ (סעד 63), בצירוף העתק ההודעה לחייב + אישור על משלוח דואר רשום.
להמתין להחלטת רשם.

דיווח חייב על הקטנת חוב – חייב רשאי להגיש להוצל"פ בקשה להקטנת קרן החוב:

הודעתו תועבר לתגובת הזוכה.

2. על הזוכה להגיב תוך 15 יום. שאם לא כן, תבוצע הקטנת החוב בהתאם להודעת החייב.
המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עורך דין הוצל"פ
לחצו כאן למידע על עורכי דין הוצאה לפועל

היפוך נטל הראיה

היפוך נטל הראיה

 

היפוך נטל הראיה

 

 

 

 

 

מה קורה במצב שהתביעה החלה כשטר/שיק, אך יורדים לעסקת היסוד ?
אם בהתנגדות החייב בעצמו מעלה טענות של "כישלון תמורה" ; "העדר תמורה", ויורד לעסקת היסוד אז חובת הוכחת נטל הראייה עליו – על הנתבע.

אולם, אם התובע הזכיר בתביעתו כי השטרות ניתנו בעבור עסקה פלונית, מקל הוא על הנתבע אשר כל שעליו לעשות הוא להוכיח כי במסגרת אותה עסקה נפגמה התמורה או שלא היתה קיימת מלכתחילה

הכלל – במהות התביעה שטרית, עומדת לזכות המשיבה "חזקת התמורה" מכוח סעיף 29 לפקודת השטרות. לפיכך, במקרה שלפנינו נטל הראיה המונח בדרך כלל על כתפי התובע מתהפך ועובר אל כתפי הצד השני, אשר חילל את השטר.

היפוך נטל הראיה – באלו תחומים בשטרות היפוך נטל הראייה מתקיים ובאלו לא

שטר לביטחון
חזקת התמורה לפי סעיף 29 (א) פועלת במקרה מסוג זה באופן שנטל ההוכחה לעובדות המצדיקות את "מימוש הביטחון" על­ ידי אוחז השטר אינו מוטל עליו, אלא על חותם השטר מוטל נטל ההוכחה כי אוחז השטר אינו רשאי לתבוע על פיו.
"המוציא מחברו עליו הראיה": שטר יוצר "חזקה" לטובת האוחז בו, וחותם השטר הוא בגדר "המוציא מחברו"
יש לברוח מהמקום של הפרת חוזה, כי לא עסקינן בתביעה מן הסוג הזה אלא מדובר בתמורה על פי שטר ועל זה יש לשים את הפוקוס.

הפסיקה אף הרחיבה את היפוך נטל ההוכחה גם לטענת המשנה השנייה, קרי, כי התנאי או האירוע לחיוב לא התקיימו. בית המשפט העליון, נקבע כי:
"אולם בהיותו…"אוחז" השטר כמבואר לעיל, עומדת למשיב גם חזקה לכאורה נוספת, והיא, שהתנאי, שהתלווה למסירה, נתקיים, ועל-כן הוא רשאי לממש את השטר. הנטל לסתור חזקה זו רובץ על המערער."

הטעם להטלת הנטל (שהתנאי בו הותנתה המסירה לא התקיים) על הנתבע, הובא בפס"ד:
"לו היה מקבל שטר בטחון יכול לממש את זכותו לפרוע את השטר רק אם הוכיח את זכותו מכוח החוזה, כי אז התועלת שאותה התכוונו הצדדים להשיג על-ידי נתינת שטר הבטחון היתה מסוכלת."
כפי שנקבע לעיל, מטרת מדיניות זו נועדה להעמיק את הפער בין העילה השטרית לבין העילה החוזית, ובכך שנטילת שטר לחיזוק התחייבות חוזית, מלמדת שהצדדים התכוונו להעניק לאוחז בשטר יתרונות שונים שלא היו לו על פי העילה החוזית בלבד.

היפוך נטל הראיה – מתי ינסה הנתבע להפוך את נטל הראייה?

בסעיף 29(ב) לפקודת השטרות נקבע: כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהוא אוחז כשורה, אך אם הודו או הוכיחו בתובענה שהקיבול או ההוצאה או הסיחור שלאחריה, הוא עם ברמאות או בכפיה או אלימות ופחד או באי חוקיות – חובת הראיה מוחלפת עד אם הוכיח האוחז שלאחר אותה רמאות או אי חוקיות ניתן בתום לב ערך בעד השטר.

לאוחז בשיקים עומדת החזקה לכאורה כי הוא אוחז כשורה. לא כך הוא כאשר זכות הקניין בשיקים לוקה בפגם קנייני מסוג אלה המנויים בסעיף 29(ב) לפקודת השטרות שאז חל היפוך של חובת הראיה ונטל הראיה בדבר היות האוחז – אוחז כשורה.

יובהר, כי טענה זו כוחה יפה רק כאשר מדובר בפגיעה קניינית חמורה שגובלת בפלילים בנוגע לצ'קים כגון סיחור במרמה, גניבה, הונאה וכו'.

הלכה היא "כאשר נתבע טוען 'לא חתמתי', נטל הראיה שכן חתם רובץ על התובע"

"נתבע הטוען טענת זיוף אינו חייב להוכיח שחתימתו זויפה אלא התובע חייב להוכיח שהנתבע חתם על השטר, שכן רק על פי חתימתו האמיתית זכאי הוא להוציא מחברו".
אשר מכחיש הנתבע, כי החתימות או החותמת שעל השטר מחייבות אותו, מוטלת על התובע החובה להוכיח כי אכן הנתבע נתחייב בחתימות שעל השטר וחובה זו מוטלת גם על אוחז כשורה.
לא ניתן להישען על החזקה שבסעיף 29 (ב) כאשר הנתבע מכחיש את חתימתו, שכן כפירה בחתימה אינה טענה של פגם בזכות הקניין אלא היא כפירה ביצירת הקניין – והחיוב הצמוד אליו – בכללותו.

סעיף 22(א) לפק' השטרות קובע, כי לא קמה חבות על פי שטר ללא חתימה וכאשר עולה טענה בדבר זיוף חתימה או חתימה בהעדר הרשאה, לא ניתן לרכוש מכוחה של חתימה זו זכות להחזיק בשטר או לאכוף פרעונו, בהתאם לסעיף 23 (א) לפקודת השטרות.

הלכה – כי כאשר מכחיש הנתבע את חתימתו על השטר, על התובע מוטל נטל השכנוע להוכיח את אמיתות החתימה, מבמילים אחרות כאשר טוען הנתבע כי חתימתו זוייפה, לא עליו נטל ההוכחה כי אם על התובע. התובע זה הוא אשר צריך להפריך את טענת הזיוף והוא זה אשר צריך להוכיח שהנתבע הוא זה שאכן חתם על השטר

בהתאם לתקנה 159 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 חל בעניין זה הכלל בדבר היפוך סדר הבאת הראיות, באופן שעל המשיבה, הנטל להפריך את החזקה הנוהגת בעניינו של שטר ועל כן עליה להתחיל ולהביא ראיותיה תחילה.

טענת – המחזיק אינו "אוחז כשורה"

בסעיף 20(ב) נקבע כי בין צדדים סמוכים לבין עצמם ולגבי כל צד מרוחק, שאינו אוחז כשורה, מותר להוכיח מסירה על תנאי,
ונקבע בסעיף 20(ב)(2): "מותר להוכיח שהמסירה היתה על תנאי או למטרה מיוחדת בלבד ולא לשם העברת הקניין בשטר".

סעיף 20(ג) קובע, כי שטר שיצא מחזקתו של מי שחתם עליו בתור מושך, קבל או מסב, "חזקה שנמסר על ידיו במסירה כשרה ובלא תנאי, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר".

[1] בע"מ 2126/09 פלוני נ' פלונית מפי כב' השופט י' דנציגר
[2] ע"א 333/63 שמולוביץ נגד "סיקו" חברת דרום אפריקה ישראל לקונסטרוקציה, שותפות מוגבלת
[3] בע"א 358/80 קדש נפתלי מושב עובדים להתיישבות חקלאית נ’ מושב שאר ישוב, פ"ד לז (3) 830,
[4] בע"א 421/74 זכריה ו-מרים שגן נ' שאול מדר, פ"ד כט (1) 445:
[5] ברע"א 6553/97 אפרים חגאי נ. עבודי חיים
[6] ע"א  232/77יעקב רוזנברג נ' עמנואל אברהמוף
[7] ספרו של י' זוסמן, "דיני שטרות", מהדורה שישית, בעמוד 337,
[8] ע"א נוי ואח' נ' עיריית חדרה ואח'

המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עורכי דין הוצאה לפועל
לחצו כאן למידע נוסף על גבייה משפטית

חובות אבודים

חובות אבודים – מה זה אומר?

חוב שלא ניתן לגבותו והוא אחד מאלה :

 1. חוב של חייב שננקט נגדו הליכי חדלות פירעון:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר הוגשה תביעת חוב לכונ"ר

המפרק, הנאמן, או כונס הנכסים – יגישו אישור (יש נוסח מחייב) כי הנושה הגיש תביעת חוב וכי סיכוי הנושה קלושים.
קרי, רלוונטי במקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק, פש"ר או כאשר מונה כונס נכסים לחברה  – ואת סיכויי גביית חובות יאשרו הגורמים לעיל בלבד.

 

 1. העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצל"פ נגד החייב, שהינם סבירות בנסיבות העניין:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו  כאשר נפתח תיק הוצל"פ

א. הנושה נקט הליכי הוצל"פ נגד החייב ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד ובלבד שהחוב טרם נפרע ופעולות הגבייה לא הניבו תוצאות.

ב. כאשר בוצע לחייב חקירת יכולת וניתן לחייב צו תשלומים לרבות צו תשלומים במסגרת איחוד תיקים, ומשולם לנושה תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן צו התשלומים והנושה יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי על מלוא החוב.

יודגש, סכום שהנושה יקבל בעתיד על חשבון החוב, יהיה עליו לדווח ולשלם את המס הנכלל.

 

 1. חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפס"ד סופי של ביהמ"ש:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו

כאשר אושר לחברה הסדר נושים – יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהנושה הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי עפ"י הסדר הנושים.
חובות אבודיםבמקרה זה, יתרת החוב שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים תוכר כחוב אבוד, לאחר קבלת פס"ד סופי מביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר הנושים.
(הערה : אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר).

 

הערה נוספת – כאשר אחוז הפירעון לנושים כפי שעולה מהסדר הנושים, אינו מוחלט עם סיום הפירעון של כל תשלומי ההסדר יהיה על הנושה לבצע את ההתאמה הנדרשת ולהגדיל/ להקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד.

 

 1. לא ננקטו נגד החייב הליכי חדלות פירעון, או הליכי גבייה עפ"י חוק ההוצל"פ, ואין מדובר בחוב שנמחק במסגרת הסדר נושים (קרי, 3 הטעמים לעיל לא מתקיימים), לא יוכר החוב כחוב אובד, אלא אם כן יוכח אחד מאלה:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר לא נפתח תיק הוצל"פ

 1. החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש (נדרוש חקירת עיזבון)
 2. החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל. (נדרוש חקירה כלכלית מצומצמת)
 3. כאשר החוב איננו בסכום גבוה ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו – על הנושה להוכיח את עלות גביית החוב.

ב. הנושה נקט בהליכים סבירים לגביית החוב אשר לא הניבו תוצאות, כגון : ניסיונות לאיתור חייבים; משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים; הפסקת ההתקשרות העסקית כדוגמת ניתוק החייבים מקבלת השירות.

ג. מרבית העסקאות של הנושה הן עם לקוחות שאינם רשומים "כעוסק" עפ"י חוק.

 המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עו"ד הוצל"פ
לחצו כאן למידע נוסף על שיקים חוזרים

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה