לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

תקנות הוצאה לפועל (תיקון) 2018

להלן יובא תמצית תיקון תקנות הוצאה לפועל (תיקון) 2018 בעניין תביעה על סכום קצוב,

שתומצת בעריכתה של עוה"ד ליטל פאשה מנהלת המח' המשפטית במשרד שדה"

תקנות הוצאה לפועל (תיקון) 2018 בעניין תביעה על סכום קצוב ותביעה שטרית:  

להלן השינויים:

 1. המקום להגשת התנגדות לביצוע שטר : פרק ט' : "ביצוע שטר" – תקנה 103(7), 106א, 108א.

כיום (לאחר התיקון): התנגדות לביצוע שטר ניתן להגיש ללשכה שבה הוגשה בקשת הביצוע או ללשכה שאליה ניתן היה להגיש את הבקשה לביצוע לפי תקסד"א.

בעבר (לפני התיקון):  התנגדות לביצוע שטר ניתו היה להגיש רק ללשכה שבה הוגשה בקשת הביצוע.

מטרה : יצירת אחידות לגבי המקום להגשת התנגדות לביצוע שטר ולביצוע תביעה על סכום קצוב, שכן עפ"י תקנה 109ב(ב) לתקנות הוצאה לפועל התנגדות לתביעה על סכום קצוב ניתן להגיש או ללשכת ההוצאה לפועל בה נפתח התיק או ללשכה שאליה ניתן היה להגיש את הבקשה לביצוע לפי תקסד"א.

 1. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר  : פרק ט' : "ביצוע שטר" – תקנה 109.

כיום (לאחר התיקון) :  *בקשה להארכת מועד בתוך מניין הימים להגשת התנגדות – אין צורך לצרף לבקשה את כתב ההתנגדות, אלא די בלציין את עיקרי ההתנגדות.

*בקשה להארכת מועד בחלוף מניין הימים להגשת התנגדות – כנ"ל אין צורך לצרף לבקשה את כתב ההתנגדות אלא די בלציין את עיקרי ההתנגדות. התנגדות תוגש בתוך 30 ימים לבית המשפט. ביהמ"ש רשאי להאריך את המועד להגשת התנגדות והגשתה במועדים שקבע ביהמ"ש תיחשב כאילו הוגשה בתוך 30 ימים מיום מסירת האזהרה. בימ"ש רשאי לתת הוראות ביחס לחיוב בריבית.  החייב יודיע בהקדם ללשכת הוצל"פ על החלטת בית המשפט בדבר הארכת מועד להגשת התנגדות.

בעבר (לפני התיקון) :  לבקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר נדרש היה לצרף את ההתנגדות עצמה בעוד שבהגשת בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב לא הייתה דרישה שכזו.

מטרה:  יצירת אחידות והשוואת שני הדינים.  

 1. מסמכים התומכים בתביעה על סכום קצוב:פרק ט'1: "ביצוע תביעה על סכום קצוב"-תקנה 109ד1.

כיום וגם בעבר : הגשת תביעה על סכום קצוב בצירוף ראייה בכתב שיצאה תחת ידי החייב, בלבד. לתביעה יצורף כל מסמך התומך בתביעה (חוזה, הסכם, חשבונית חתומה, תעודת משלוח חתומה, הזמנה, וכל ראיה חתומה בידי החייב).

חידוש (החל מיום 1/1/19)- תביעה על סכום קצוב גם ב'עסקת מכר מרחוק' (=התקשרות בעסקה בלא נוכחות פיזית משותפת של הצדדים לעסקה, למשל עסקאות באינטרנט ועסקאות טלפוניות). יש לציין בכותרת התביעה "עסקת מכר מרחוק". לתביעה יצורפו המסמכים הבאים :   

 1. ראיה בכתב חתומה על ידי החייב המעידה במפורש על קיומה של עסקת מכר מרחוק;

תביעה ללא ראיה בכתב חתומה ע"י החייב תתקבל ובלבד :

 1. שצורפו לה אסמכתא/דף חשבון של הזוכה על שני תשלומים לפחות שביצע החייב (=ראייה על תשלום שבוצע על ידי החייב). דף החשבון של הזוכה יהווה רשומה מוסדית קבילה לפי סע' 36 לפק' הראיות, ממנו עולה כי החייב התחייב בתשלום העסקה באמצעות כרטיס אשראי או הוראה לחיוב חשבון וכי הזוכה קיבל מהחייב שני תשלומים לפחות על חשבון העסקה.
 2.    הקלטת שיחה עליה יעיד הזוכה באמצעות תצהיר מפורט על פרטי העסקה וכל העובדות הנוגעות לעסקה, ובכלל זאת: הנכס או השירות שסופק והמועד שבו סופק;המועד שבו נערכה העסקה; תנאי העסקה; מס' הטלפון או כתובת הדוא"ל שבאמצעותם בוצעה העסקה; ארבע הספרות של כרטיס האשראי או פרטי חשבון הבנק של החייב שנמסר בהוראה לחיוב חשבון; פירוט כל התשלומים ששילם החייב ומועדם; שדף החשבון הוא רשומה מוסדית; שהחייב הסכים לעסקה ולתנאיה ; בנוסף, התצהיר יפרט ויאשר : כי השיחה הוקלטה באמצעות מכשיר הקלטה תקין; לא נעשה כל שינוי בהקלטה ; הקלטה מלאה של השיחה ניתנת להמצאה לפי דרישה;

מטרה : לאור היקף עסקאות המכר מרחוק שהולך וגדל הונחה תשתית משפטית שתאפשר הגשת תביעות אלו.

 1. תביעה על סכום קצוב כנגד ערבים: פרק ט'1: "ביצוע תביעה על סכום קצוב"-תקנה 109ד2.

חוק הערבות, תשכ"ז 1967 קובע כי לא ניתן להגיש תביעה על סכום קצוב להוצל"פ כנגד ערב מוגן, אלא אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 27(א)2 לחוק הערבות:

סע' 27. (א) לא תוגש תובענה נגד ערב מוגן אלא לאחר שנתקיימו שניים אלה:

(1) ניתן פסק דין נגד החייב;

(2) יושב ראש ההוצאה לפועל אישר שעל מנת להיפרע מהחייב, ננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים למימוש משכנתה על דירת מגורים או למימוש משכון על זכויותיו בדירת מגורים והכל כשהם סבירים בנסיבות הענין.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן להגיש תובענה נגד ערב מוגן למילוי ערבותו אם התקיים אחד משני הסייגים הבאים:

(1) החייב נפטר, הוכרז פסול דין, ניתן נגדו צו כינוס נכסים או יצא מן הארץ לצמיתות; היה החיוב מובטח במשכנתה או במשכון, לא יחול סייג זה אלא אם כן קבע בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל, לפי הענין, שנעשו מאמצים סבירים לאיתור החייב או למימוש המשכנתה או המשכון;

(2) היה החייב תאגיד – ניתן נגדו צו כינוס נכסים או צו פירוק.

סע' 19.  "ערב מוגן" – אחד מאלה:

(1) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 87,638.31 שקלים חדשים;

(2) ערב יחיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 730,319.22 שקלים חדשים, ובלבד שהחיוב הנערב נועד לרכישת זכויות בדירה המיועדת למגורי החייב, ילדיו הבגירים או הוריו.

כיום (לאחר התיקון) :  הזוכה יצרף אחד משני אלה (בנוסף למסמכים הנדרשים בתקנות 109ד (מסמכים לצרוף לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב)  ו-109ד1 (מסמכים לצרוף לכתב התביעה של בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב) :

 1. עובדות המעידות כי אישור רשם הוצל"פ הנ"ל לפי סע' 27(א)2 לחוק הערבות אינו נדרש בשל קיום אחת העילות האמורות בסעיף 27(ב) לחוק הערבות בצירוף מסמכים תומכים, כלומר  לצרף לתצהיר אישור שהחייב נפטר או ניתן לו צו כינוס או יצא מהארץ לצמיתות או הוכרז פסול דין.
 2. עובדות המעידות כי לא מדובר בערב מוגן כהגדרתו בסעיף 19 לחוק הערבות.

מטרה : מניעת פתיחת תיקים כנגד ערבים מוגנים בניגוד לחוק הערבות.

נכון לחובות מתמשכים כמו חוב ארנונה, חשמל, טלפון, שכר דירה, מיטלטלין שנרכשו בתשלומים וכו'.

במקרה שהחייב לא שילם את התשלומים הראשונים ונשלחה לו התראה בגינם, ההתראה תישלח על סכום החוב שהתגבש עד מועד ההתראה ואולם אם החייב ממשיך לא לשלם אזי עד מועד פתיחת התיק בהוצל"פ יתכן שהחוב יגדל בגובה התשלומים שלא שולמו עד למועד פתיחת התיק. לכן, בכדי שהחייב יהיה מודע שייתכן ותיק ההוצל"פ יפתח על סכום גבוה יותר, יובהר לחייב עוד במכתב ההתראה שבהתאם לסוג העסקה ישנה אפשרות שהתיק יפתח על סכום גבוה מזה הנקוב בהתראה.

ראו נוסח חלק זה במכתב ההתראה לפי תיקון התוספת הנ"ל לתקנות ובו יש להשתמש במקרים אלה:

"לתשומת לבך, החוב שאותו אתה חייב לפי התראה זו, הוא חוב בשל חיוב מתמשך בעד _______; אם עד מועד פתיחת התיק בהוצאה לפועל ייצבר חוב נוסף בשל החיוב האמור, עלול תיק ההוצאה לפועל להיפתח בסכום חוב גבוה יותר הכולל גם סכומי חוב נוספים אשר הצטברו לאחר שליחת התראה זו ועד למועד פתיחת התיק".

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה