key5, key, password, login, log in, signin, sign in

לחייבים והסדרת חובות: 08-9415022

לפרטים ויעוץ ראשוני:  074-769-14-82

תביעת חוב

מהות

חברה בע"מ – ניתן צו פירוק ע"י ביה"מ מחוזי ומייד נעצרים כל ההליכים המשפטיים כנגדה ולא ניתן לפתוח הליך חדש. תוך 6 חודשים מיום צו הפירוק ניתן להגיש לכונס הנכסים הרשמי תביעת חוב.

אדם פרטי – ניתן צו כינוס ע"י ביה"מ מחוזי ומייד נעצרים כל ההליכים המשפטיים כנגדו ולא ניתן לפתוח הליך חדש. תוך 6 חודשים מיום צו הכינוס ניתן להגיש לכונס הנכסים הרשמי תביעת חוב.

שלבים (בתמצית):

תוך חצי שנה מיום מתן צו הכינוס/פירוק, שבמסגרתו מתמנה מנהל מיוחד לאדם ומפרק לחברה (בעל תפקיד), יש להגיש לכונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) תביעת חוב הכוללת אסמכתאות לביסוסה כגון חשבוניות, תעודות משלוח חתומות, שיקים וכו'. בד"כ תביעת חוב מאושרת.
לאחר שהוגשו כל תביעות החוב מהנושים, ובחלוף חצי שנה מהצו לבעל התפקיד שנה לבדוק את תביעות חוב, ושולח לנושים הכרעה בתביעת החוב, כלומר על איזה סכום הוא מעמיד את התביעה שהוגשה.
במקביל בעל התפקיד, שלו סמכויות חקירה לפי חוק, מנסה לאתר נכסים שבבעלות החייב.
כספים שיתקבלו מהחייב או ממימוש נכסיו יופקדו ע"י בעל התפקיד בקופת הכינוס.
הכספים שיצטברו בקופת הכינוס יחולקו בין הנושים השונים לפי סדר החלוקה שקבוע בחוק, בניכוי הוצאות ניהול ההליכים.
במהלך ההליך ובתוך 18 חודשים מציג בעל התפקיד לאישור ביה"מ תכנית הסדר למשך 3 שנים שאם החייב יעמוד בה יקבל הפטר מיתרת חובותיו.

איחור בהגשת תביעת חוב ותוצאות אי הגשת תביעת חוב כלל

איחור בהגשת תביעת חוב – ניתן להגיש תביעת חוב לכל המאוחר עד תום חצי שנה מפרסום צו הכינוס/פירוק ברשומות. לאחר מכן ניתן לבקש הארכת מועד אך קשה מאוד לקבל אישור לכך.

תוצאות אי הגשת תביעת חוב – לא ניתן יהיה לתבוע בגין החוב.

סדרי קדימויות בחלוקת הכספים

על פי חוק: ראשית הוצאות הכינוס וחובות מובטחים בשעבוד (בנקים למשל); אחריהם חובות בדין קדימה: שכר עבודה, מסים, חוב מזונות, דמי שכירות; אחריהם יתר החובות.

חוב אבוד

לפי נהלי רשות המיסים, כדי לקבל אישור לחוב אבוד לגבי חייב בפש"ר/חברה בפירוק, יש לקבל מהנאמן/מפרק מכתב לפיו החוב אבוד. כדי לקבל מכתב כזה, חובה להגיש תביעת חוב!

לסיכום

לאור זאת שאין אופציה משפטית אחרת לגביית החוב בעת כניסת חייב/ת להליך פש"ר/ פירוק, מומלץ להגיש תביעת חוב לכונס הרשמי בגין החוב.

משך תביעת החוב וסיכויי הגבייה תלויים בנסיבות כל תיק ותיק –  למשל חברה שהתפרקה ולחברה יש נכסים, כל הליך המכר ומימוש הנכסים יכול לקחת זמן ומאידך יש ממה להיפרע. משרדינו עוקב מול בעלי התפקיד באופן שוטף על התקדמות ההליך, ומקבל אחת לתקופה מסמכים אודות מצב הנכסים ומצב הכספים של החייב/ת. סיכויי הגבייה תלויים בכמות הנכסים והכספים שיש לחייב/ת, הסוג והחלק של הנושה הספציפי בנשייה, אחוז החובות המובטחים ובדין קדימה, מידת שיתוף הפעולה של החייב ועוד.

תחומי התמחות

תחומי התמחות

 


אופנהיימר 7, פארק המדע, רחובות

לחייבים והסדרת חובות: 08-9415022
למתעניינים השארת פרטים ויעוץ ראשוני: 074-769-14-82

sadeh@sadehlaw.com


לשיחת ייעוץ ללא תשלום

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם