לשאלות ובירורים חייגו:
08-9415022

חובות אבודים

חובות אבודים – מה זה אומר?

חוב שלא ניתן לגבותו והוא אחד מאלה :

 1. חוב של חייב שננקט נגדו הליכי חדלות פירעון:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר הוגשה תביעת חוב לכונ"ר

המפרק, הנאמן, או כונס הנכסים – יגישו אישור (יש נוסח מחייב) כי הנושה הגיש תביעת חוב וכי סיכוי הנושה קלושים.
קרי, רלוונטי במקרים בהם ננקטו נגד החייב הליכי פירוק, פש"ר או כאשר מונה כונס נכסים לחברה  – ואת סיכויי גביית חובות יאשרו הגורמים לעיל בלבד.

 

 1. העוסק בעל החוב נקט בהליכי הוצל"פ נגד החייב, שהינם סבירות בנסיבות העניין:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו  כאשר נפתח תיק הוצל"פ

א. הנושה נקט הליכי הוצל"פ נגד החייב ביחס לרבע מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד ובלבד שהחוב טרם נפרע ופעולות הגבייה לא הניבו תוצאות.

ב. כאשר בוצע לחייב חקירת יכולת וניתן לחייב צו תשלומים לרבות צו תשלומים במסגרת איחוד תיקים, ומשולם לנושה תשלומים תקופתיים בשיעור שאינו עולה על 1% מסכום החוב הנטען להיות חוב אבוד, אזי יוכר כל סכום החוב כחוב אבוד כבר במועד מתן צו התשלומים והנושה יהא זכאי להוציא הודעת זיכוי על מלוא החוב.

יודגש, סכום שהנושה יקבל בעתיד על חשבון החוב, יהיה עליו לדווח ולשלם את המס הנכלל.

 

 1. חוב שנמחק במסגרת הסדר נושים ואושר בפס"ד סופי של ביהמ"ש:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו

כאשר אושר לחברה הסדר נושים – יש להביא את אישור הנאמן להסדר הנושים לכך שהנושה הגיש תביעת חוב ואת אחוז הפירעון הצפוי עפ"י הסדר הנושים.
חובות אבודיםבמקרה זה, יתרת החוב שלא צפויה להיפרע במסגרת הסדר הנושים תוכר כחוב אבוד, לאחר קבלת פס"ד סופי מביהמ"ש המחוזי בדבר אישור הסדר הנושים.
(הערה : אין צורך להמתין לפירעון של כל תשלומי ההסדר).

 

הערה נוספת – כאשר אחוז הפירעון לנושים כפי שעולה מהסדר הנושים, אינו מוחלט עם סיום הפירעון של כל תשלומי ההסדר יהיה על הנושה לבצע את ההתאמה הנדרשת ולהגדיל/ להקטין את הסכום המוכר כחוב אבוד.

 

 1. לא ננקטו נגד החייב הליכי חדלות פירעון, או הליכי גבייה עפ"י חוק ההוצל"פ, ואין מדובר בחוב שנמחק במסגרת הסדר נושים (קרי, 3 הטעמים לעיל לא מתקיימים), לא יוכר החוב כחוב אובד, אלא אם כן יוכח אחד מאלה:

 

חובות אבודים – רלוונטי לנו כאשר לא נפתח תיק הוצל"פ

 1. החייב נפטר ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש (נדרוש חקירת עיזבון)
 2. החייב עזב את ישראל ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל. (נדרוש חקירה כלכלית מצומצמת)
 3. כאשר החוב איננו בסכום גבוה ובהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

א. עלות גביית החוב גבוהה מסכום החוב עצמו – על הנושה להוכיח את עלות גביית החוב.

ב. הנושה נקט בהליכים סבירים לגביית החוב אשר לא הניבו תוצאות, כגון : ניסיונות לאיתור חייבים; משלוח תזכורות ומכתבי התראה לחייבים; הפסקת ההתקשרות העסקית כדוגמת ניתוק החייבים מקבלת השירות.

ג. מרבית העסקאות של הנושה הן עם לקוחות שאינם רשומים "כעוסק" עפ"י חוק.

 המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

לחצו כאן לקבלת מידע נוסף על עו"ד הוצל"פ
לחצו כאן למידע נוסף על שיקים חוזרים

גביית חובות – הוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל מעמידה לרשות בעלי הזכות (בין אם קיבלת זכות זו דרך פסק דין, שטר חוב, או המחאה) דרך למימוש זכותם כנגד החייב כאשר המטרה שעמדה אל מול עיני המחוקק אחת
היא – הבטחת התשלום לזוכה.

בשורת חקיקות קבע המחוקק הישראלי את הקריטריונים אשר בגינם ניתן לפנות להליכי הוצאה לפועל. בין אלו נמנים פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי, ערובה שנקבעה על ידי ראש הוצל"פ, צווים והחלטות שנקבע כי יתייחסו אליהם כפי שמתייחסים לפסק דין ועוד.

חשוב לציין כי לא ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל לגבי כל גוף. דוגמא טובה לכך היא שבמידה וזוכה מחזיק בפסק דין כנגד המדינה, הוא איננו יכול לפנות להוצאה לפועל. הדבר חל גם לגבי צווי מניעה אשר אכיפתם נעשית באמצעות פקודת ביזיון בית המשפט ופסקי דין הצהרתיים שאינם כוללים חלק מעשי לביצוע.

נדגיש כי לשכת ההוצאה לפועל מתייחסת אך ורק לדרך פירעון החוב ואיננה משמשת כערכאה נוספת לערעור.

חוק ההוצאה לפועל (1967) מפרט את התהליך למימוש זכויותיו של הזוכה

הליך כזה מתחיל בהגשת בקשה בלשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריכם. האגרה המתלווה לבקשות מסוג זה משולמות על ידי הזוכה, אך ברוב המקרים מתווספת אל החוב הפסוק. לאחר פתיחת התיק תישלח את החייב "אזהרה" על מנת ולתת לחייב הזדמנות נוספת לפרוע את חובו. רק עם תום פרק הזמן הקבוע בחוק מרגע הוצאת "האזהרה" ניתן יהיה לפנות אל אמצעים אחרים והתחיל בהליכי ביצוע פסק הדין.

פעולות העומדות לרשות החייב

עם קבלת "האזהרה" עומדות לרשות החייב מספר דרכי פעולה: ההגיונית ביותר היא פריעת חובו ולהביא לסיום ההליך, לטעון כי כבר פרע חוב זה בעבר, לבקשת פריסת תשלומים לחוב העומד נגדו, להתייצב לחקירת יכולת.

פעולות העומדות לרשותו של ראש הוצאה לפועל 

כפי שצויין, לאחר שעבר פרק הזמן הקבוע בחוק מרגע הוצאת "האזהרה" ניתן להתחיל בהליך ביצוע פסק הדין. במסגרת זו ניתן יהיה להתחשב בבקשות מיוחדות של החייב. לדוגמא ראש ההוצאה לפועל עשוי תחת תנאים מסויימים לאשר בקשה לאיחוד תיקים של חייב אחד בעל מספר נושים. כמו כן, ראשי ראש ההוצאה לפועל להכריז על חייב כ-"חייב מוגבל אמצעים" אם הוחלט כי אותו חייב לא יכול לעמוד בגובה התשלומים המינימאלים להחזרת חובו כפי הקבוע בחוק.

אמצעי אכיפה

כלפי חייב אשר התעלם ממכתב "האזהרה" ואיננו פורע את חובו יינקטו שלל צעדים כגון: הזמנה לבירור, צו הבאה ואף מאסר בשל ביזיון ההוצאה לפועל.

כמו כן עומדת לרשות ראש ההוצאה לפועל הזכות להורות על עיקול מטלטלין של החייב, קרקעות שבבעלותו, נכסים השייכים לו אך מוחזקים על ידי צד ג' (חשבון בנק), מינוי כונס נכסים על נכס ספציפי של החייב, תפיסת נכסים וקרקעות ומסירתן לזוכה.

פעולות נוספות

ישנם מקרים מיוחדים המתייחסים לגביית חובות שמקורן במשכנתא ובמשכון בהם קבע המחוקק הוראות מיוחדות. תביעה על סכום המגיע עד ל-50 אלף שקלים וביצוע שטר או המחאה שלא נפרעה תתאפשר פניה ישירה אל ההוצאה לפועל ללא צורך לפניה לבית המשפט.

 

 

גביית חובות מחייבים השוהים בחו"ל

כלל יסוד במערכת המשפט הוא שיש לעמוד בהתחייבויות במלואן ויש להחזיר חובות במלואם. אך ישנן פעמים, בהם החייב כורע תחת נטל החובות ומנסה להתחמק מחובותיו ומנושיו על ידי אריזת חפציו ומעבר לחו"ל. במאמר זה נסקור את האופציות העומדות לרשות הנושים בבואם לגבות כספים מחייבים הנמצאים בחו"ל וכן מימוש נכסים הרשומים בחו"ל.

כולנו מכירים את סיפוריהם של עופר מקסימוב ובועז יונה. הראשון נמלט עם התפוצצות פרשת הבנק למסחר והאחרון נמלט מהארץ עם התפוצצות פרשת חפציבה.

בפרשות אלו אשר עוררו עניין ציבורי רב עקב חובות העתק הצליחו הרשויות להביא את החייבים בחזרה לארץ בכדי לתת דין וחשבון. אולם במקרים אחרים כאשר מדובר בסכומים קטנים וצנועים הרבה יותר, ספק רב אם נראה כזאת התעוררות ועניין ציבורי ואותו חייב אשר נמלט לחו"ל יוכל רוב הסיכויים להמשיך בחייו ללא דאגות ובלי לכסות את חובותיו.

בדיוק עקב סיטואציה זו שתוארה התאחדו אומות העולם והכירו בצורך לגביית חובות מנכסים וחייבים אשר שוהים בחו"ל על מנת לתת מענה לבעיה של בריחת חייבים לחו"ל.

אכיפת פסק דין ישראלי מחוץ לגבולות המדינה

על מנת לאכוף פסק דין ישראלי מחוץ לגבולות המדינה נזדקק ראשית לבדוק את דין המדינה בה אנו רוצים לאכוף את פסק הדין המדובר. לכל מדינה שיטת משפט אחרת וכן דין שונה, אך עקרונות היסוד המשפטיים דומים. מכאן נובע כי ניתן לפנות לכל בית משפט ולבקש ממנו להכיר ולאכוף את פסק הדין הישראלי ומערכת ההוצאה לפועל של אותה מדינה תוכל לממש נכסיו על מנת לפרוע חובותיו.

נבחין בין שתי סוגי מדינות בסוגיית גביית חובות בחו"ל. סוג ראשון של מדינות הוא מדינות אשר קל יותר לגבות חובות בשטחן מאחר והיא חתומה על אמנה בינלאומית הדדית לכיבוד החלטות שיפוט עם ישראל.

מדינה החתומה על האמנה

ניקח לדוגמא את האמנה בין מדינת ישראל לרפובליקה האוסטרית. שתי המדינות מכירות בצורה הדדית בהכרתן ובאכיפתן של עניינים אזרחיים ומסחריים (1983). אמנה זו נולדה מתוך ההכרה של המדינות בהליך המשפטי ההוגן ובחוזקה של המערכת המשפטית משני הצדדים.

מהו הדין במידה ואין אמנה?

זהו הסוג השני של המדינות ושם המצב הוא מעט יותר סבוך שכן במידה ואין אמנה בינלאומית אזי לכל מדינה יש את הקריטריונים שלה על מנת לכבד פסק דין אשר הוצא בארץ אחרת ואין לה כל מחוייבות לכבדו.

למרות זאת, העקרונות המנחים בדרך כלל דומים בין המדינות ולכן בכדי לבחון באופן ראשוני בלבד את סיכויי הצלחת התהליך יש לבחון את אכיפת פסקי הדין של מדינות זרות בישראל. סעיף 3 לחוק אכיפת פסקי חוץ התשי"ח 1958 קובע כדלקמן:

בית המשפט בישראל רשאי להכריז פסק חוץ כפסק אכיף אם מצא שנתקיימו בו תנאים אלו:

1.     פסק הדין ניתן במדינה שלפי דיניה בית המשפט שנתנה היה מוסמך לתתו.

2. .    לא ניתן לערער על פסק הדין.

3.     הפסק דין הוא בר ביצוע במדינה בה ניתן.

4.    הפסק דין אינו סותר את תקנת הציבור.

אלו התנאים המתקיימים בארץ בנוגע לכיבוד פסקי חוץ. כאמור הם דומים לחוקים במדינות אחרות, אך לא זהים במדויק. על כל סעיף שהובא בפניכם נכתבו ספרים רבים ופרשנויות מרובות. בכדי להעמיק בעניין יש להתייעץ בעורך דין הבקיא במשפט הבינלאומי.

כיצד לקיים גביית חובות מחייב השוהה בחו"ל?

במידה וחייב ברח לחו"ל עומדות לרשותכן שתי דרכיי פעולה: הראשונה היא חזרתו של החייב לארץ ופריעת חובותיו. השניה היא מימוש החוב בעודו בניכר. הצעד הראשון אותו תצטרכו לעשות הוא איתור כתובתו של החייב ולפנות למערכת המשפט המקומית על מנת להתחיל טיפול.

גביית חובות כספיים באמצעות הוצאה לפועל

מערכת הוצאה לפועל הוקמה על מנת לתת מענה להבטחת פירעונם של חובות. על מנת להשיג מטרה זו מעמידה לרשות הנושים מערכת ההוצאה לפועל  אמצעים משפטיים שמטרתם אחת וזו פירעון החוב בצורה המהירה והיעילה ביותר.

פעולות נגד חייב במסגרת הוצאה לפועל

ראשית, על מנת לפעול כנגד פלוני, יש לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית עבורכם.

בכל פתיחת תיק בהוצאה לפועל תידרש למילוי מסמכים ותשלום אגרה שגובהה נקבע מסוג החוב ומגובהו.

עם פתיחת התיק ישלח מכתב אזהרה לחייב אשר על הנושה לספק אותו למערכת. מטרתה של הודעת אזהרה זו היא על מנת ליידע את החייב על פתיחת התיק וזימונו לחקירת יכולת פיננסים שתתקיים בלשכת ההוצאה לפועל.

כיצד לפעול נגד חייב באמצעות הוצאה לפועל

בתום שלב פתיחת התיק, שליחת וקבלת האזהרה על ידי החייב תעמוד בפני הזוכה מספר אפשרויות:

עיקולים

קיימים מספר סוגי עיכולים:

עיקול מיטלטלין – ביכולתם של נושים להטיל עיכול על נכסיו של החייב ומכירתם לכל המרבה במחיר וזאת לטובת פירעון החוב. ישנם נכסים אשר אינם ברי עיכול כגון: תשמישי קדושה וכדומה.

עיקול מקרקעין – על מנת להבטיח פרעון חוב ביכולתו של הנושה לעקל גם מקרקעין של החייב, עם זאת יש לשים לב כי במידה והמקרקעין אותה מתכוון הנושה לעכל מהווה את דירת מגוריו של החייב, על הנושה לספק לחייב מקום מגורים חלופי.

עיקול צד ג' – עיקולן צד ג' מתייחס לזכותו של הנושה לעכל נכסים וזכויות של החייב המצויים בידי צד ג'. הדוגמא המובהקת לכך היא עיכול חשבון בנק.

צווים

צו עיכוב יציאה מהארץ – לרשות הנושה עומדת הזכות להגיש בקשה לעיכוב יציאה מהארץ של חייב במידה וקיים חשש אמיתי וקונקרטי שהחייב ינסה לברוח מתשלום חובותיו.

צו הבאה – במידה והחייב איננו מופיע או מתחמק מהגעה לחקירת יכולת לשם בירור יכולותיו הכלכליות בין סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל (לבקשת נושה) להוציא צו הבאה לחייב ולהביאו בכפייה על ידי משטרת ישראל.

צו מאסר – במידה ומשתמט החייב בתשלום חובותיו ובמיוחד כאשר מדובר בחוב מזונות, בסמכויותיו של ראש ההוצאה לפעול (לבקשת נושה) להוציא כנגד החייב צו מאסר. עם זאת, שימו לב כי על פי בג"צ הוצאת צו מאסר לחייב צריכה להתבצע במינון הראוי ולא לשם ענישת החייב.

למרות שלל הכלים המגוונים שעומדים לרשות הנושים במטרה להחזיר לזוכה את חובו, חייבים רבים הצליחו להתל במערכת על ידי הסתרת מקום הימצאם וכתובתם וכן על ידי מילוט נכסיהם השונים לידי אנשים אחרים. בדיוק מסיבות אלו בוצע שינוי בדיני ההוצאה לפועל וזאת על מנת להעניק לנושים כלים חזקים יותר ומשמעותיים יותר בכדי להביא לפירעון החוב מצד החייב

בין ההגבלות תוכלו למצוא:

 1. הגבלת החייב מפני קבלת דרכון
 2. הכרזה על חייב כ"לקוח מוגבל"
 3. הגבלת שימוש החייב בכרטיסי אשראי
 4. הגבלת החייב מלהיות נושא משרה בתאגיד או לחילופין להקים תאגיד מסחרי.
 5. הגבלת הוצאת רישיון נהיגה או חידושו
 6. מתן מידע הכולל פרטי כתובתו של חייב לנושים גם במידה ולא חתם החייב על מסמך ויתור סודיות.

חשיבותו של סיוע משפטי במהלך גביית חובות במערכת ההוצאה לפועל

גביית חובות הוא הליך משפטי מורכב. על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר עבורך רצוי לפנות לעו"ד מתחום ההוצאה לפועל.

הנחיות לפתיחת תיק הוצאה לפועל

המטרה של פותח תיק הוצאה לפועל היא להביא למימושו של פסק דין או שטר לסוגיהם. כתנאי ראשוני על הזוכה להגיש את המסמכים המתאימים ולפתוח תיק במערכת הוצאה לפועל.

ניהול תהליך הוצאה לפועל יכול להיעשות בצורה עצמאית, אך זהו הליך ארוך רווי בבירוקרטיה ובהגשת אין ספור טפסים ומסמכים. לפיכך, רצוי ואף הכרחי להיעזר בשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל וזאת על מנת לחסוך זמן יקר וכאב ראש.

לאילו טפסים ומסמכים נזדקק בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל

על מנת לפתוח תיק הוצאה לפועל תידרשו למלא טפסים בהתאם לסוג הזכות אשר אותה אתם מבקשים לממש (לרשימה המלאה של טפסים לפתיחת תיקים).

בעת מילוי טופס בקשה לפתיחת תיק יש להקפיד על מילוי כל הפרטים בצורה מדויקת ונכונה. יש לשים דגש על פרטי החייב ועל כתובת ביתו, מאחר ואלו ינחו את מערכת ההוצאה לפועל בביצוע פעולות בעניינכם.

לטופס הרלוונטי לכם תזדקקו לצרף את המסמכים הבאים:

בבקשת ביצוע פסק דין – עליכם לצרף עותק מקורי של פסק הדין או פסיקתא מאושרים על ידי בית משפט בחותמות מקוריות (בד"כ סגולות).

בבקשת ביצוע תביעת מזונות – עליכם לצרף העתק פסק דין חתום ומאושר על ידי הערכאה המשפטית כאמור ותצהיר של הזוכה לפיו לא התקבלו דמי מזונות.

בבקשת ביצוע שטר חוב – עליכם לצרף את השטר המקורי וכן צילום של שני צדדיו.

במקרה של שיק ללא כיסוי – יש לצרף את ההמחאה המקורית וכן צילום של שני צדדיה.

תשלום אגרה – פתיחת תיק הוצאה לפועל

בבואך לפתוח תיק הוצאה לפועל, תידרש לשלם אגרה אשר גובהה נקבע לפי העניין המבוקש:

פתיחת תיק בהתבסס על פסק דין – גובה האגרה כאחוז ורבע , מהסכום שנקבע בפסק הדין בתוספת של אגרת פרוטוקול.

פתיחת תיק בהתבסס על שטר חוב – גובה האגרה יעמוד על כאחוז ורבע מערכו של השטר, בתוספת של אגרת פרוטוקול.

פתיחת תיק בגין אי תשלום מזונות – גובה האגרה יקבע בהתאם לפרוטוקול.

צו עשה – שיעור האגרה בהתאם לתקנות.

גובה האגרות איננו קבוע ומתעדכן מעת לעת. כדאי להישאר מעודכנים במרכז המידע של מערכת בית המשפט, בלשכת הוצאה לפועל, או במהלך היוועצות עם עורך דין. לעתים נדירות מאשר רשם ההוצאה לפועל מתן ערובה חלופית במקום תשלום אגרה במהלך פתיחת תיק.

סיוע משפטי לצורך פתיחת תיק הוצאה לפועל

ישנם יתרונות רבים בפניה לעורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל וכן בהמשך התהליך. עורך דין מקצועי בתחום ההוצאה לפועל יסייע לזוכה לעבור את הסבך הבירוקרטי, את מילוי הטפסים והמסמכים שצריך לצרף לבקשה, עדכון לגבי גובה האגרה ועוד.

במידה והזוכה שכר את שירותיו של עורך דין, על עורך הדין לצרף ייפוי כוח בעת הגשת הבקשה לפתיחת התיק.אפשרות נוספת זו לטיפול בגביית החוב דרך משרד עורכי דין הינה דרך מהירה יותר ויעילה יותר מאשר ניהול הליך בירוקרטי ממושך דרך ההוצאה לפועל ללא היעזרות בעורך דין.

מכירת דירה יד שניה

בין אם אתם רוכשים דירה ובין אם אתם קונים דירה, עדיין עסקת נדל"ן היא דבר מסובך ומורכב. גם אם כבר מכרת דירה או שתיים בחייך, ישנם כללי זהירות החייבים לקבל ביטוי בכתב בהסכם המכר בין הצדדים.

 ישנה נטייה (בעיקר בקרב אלו שמכרו כבר דירה בחייהם) לזלזל בנושא זה, ועבורם עיסקת מכירת דירה הינה עיסקה פשוטה שצעדיה הם: תביא כסף, קח מפתח, מזל טוב תתחדשו. זיכרו את מילות פתיחת המאמר, עיסקת נדל"ן היא לא דבר פשוט כלל וכלל.

בשונה מעסקת קניית דירה, בעת מכירת דירה יד שניה על המוכר לוודא שהתקבל התשלום במלואו ובתנאים שנקבעו מראש.

 שאלות נוספות שחשוב שישאלו במועד ובזמן המתאימים לכך הן:

מתלבטים? משרדנו מתמחה בדיני מקרקעין. התקשרו עוד היום ועורך דין מומחה לענייני נדל"ן יעזור לכם בכל התהיות שלכם בדרך לרכישת דירה משלכם.

תהליך רכישת דירה מקבלן

לאנשים שרוכשים דירה יש מספר התלבטויות משותפות:

מה עדיף לנו לרכוש הם שואלים, דירה חדשה מקבלן? אולי דירה יד 2? שלרוב פחות יקרה משאר האופציות.

לכל סוג של דירה, בין אם רכשתם אותה עם הריח "החדש" ומה-"ניילונים" ובין אם רכשתם דירה יד 2, לכל מקרה יש את היתרונות והחסרונות שלו. הדבר המשותף לשניהם הוא שעסקת נדל"ן עצמה היא אף פעם לא דבר פשוט. במקרים מסויימים אף רצוי להיעזר בעו"ד נדלן לשם כך.

לעיתים המציאות טופחת על ציבור רוכשי הדירות והם לא מצליחים לשים את ידיהם על בית חלומותיהם, במחיר אטרקטיבי ובדיוק בתנאים הנוחים להם. בדרך נכונים להם עוד קשיים ומכשולים רבים בין אם לפני חתימת הסכם המכר ובין אם לאחריו.

רכישת דירה מקבלן – השאלות החשובות

בשונה מרוכש אשר החליט על רכישת דירה מיד שניה, רוכש דירה אשר קונה דירה מקבלן מקבל בעצם דירה "על הנייר". רוכש כזה חייב לקחת בחשבון מספר משתנים ולתת עליהם את הדעת. אספתי עבורכם את השאלות ההכרחיות שאתם חייבים לשאול את הקבלן טרם רכישת הדירה:

 1. בשורה התחתונה, מה המחיר הסופי של הנכס? (הכל כולל הכל, שכ"ט עו"ד הקבלן, מע"מ, הצמדות, ריביות וכיוצא בזאת)
 2. מה המפרט שאני מקבל כרוכש הדירה והאם הכל מצויין בחוזה לפרטי פרטים?
 3. מהו התאריך בו אני אמור לקבל את המפתח לדירה החדשה? מה קורה במקרה של עיכוב?
 4. האם הקבלן רשום כמקובל בחוק אצל רשם הקבלנים?
 5. האם הקרקע אשר עליה נבנה הנכס המדובר אכן נמצאת בבעלותו של הקבלן ואם לא בבעלות מי הקרקע והיכן אישור הבעלים לקבלן לבנות את הבנין בו נמצאת הדירה?
 6. האם כתנאי לקניית הדירה מחייב אותי הקבלן לחתום על טופס בו אני מתחייב לעשות כן?
 7. במידה ודבר מה השתבש, מהן הערובות לכך שהכסף שלי מוגן? מהן הערבויות שהקבלן מציג בפניי במידה ויתעוררו סיבוכים ובעיות לא צפויות?
 8. ראיתם את המצגת עם הדמיית השכונה? נראה מעולה נכון? כיצד ניתן לדעת מה באמת ייבנה בסמוך לנכס?

5 כללים למוכר דירה

הליך מכירת דירה הוא תהליך מורכב וסבוך מבחינה משפטית ולכן חשוב ואף קריטי להיעזר בעורך דין לענייני נדל"ן על מנת לוודא כי לא יתעוררו בעיות הן בנושא התשלומים עבור הנכס והן על מנת שתוכלו לשלם את המסים וההיטלים הנמוכים ביותר האפשריים עבור מכירת הנכס שבבעלותכם.

במאמר זה אנסה לרכז את מרבית השאלות או הנקודות השכיחות ביותר שנתקלתי בהן על ידי לקוחותיי שהתעניינו בקניית דירה:

 1. לעולם אל תסתמכו על עו"ד נדלן של הצד השני בעיסקה הרי והוא מחויב אך ורק לצד ששכר אותו ועל כן אני ממליץ בחום שתיעזרו גם אתם בשירותיו של עורך דין לענייני נדל"ן שיגן על האינטרסים שלכם.
 2. בידקו האם נותרו תשלומי משכנתא על הנכס אותו אתם מעוניינים לרכוש, אם כן מהו הסכום?
 3. שימו לב! חשוב לאין שיעור לשים לב שהעסקה מדווחת כראוי ועל פי כל הנהלים לרשויות המתאימות.
 4. בהסכם עליו אתם חותמים לרכישת הנכס קיבעו תנאי תשלום ברורים ומפורטים, למשל: מועדי פירעון התשלומים, הצמדה למדד כזה או אחר וכיוצא בזאת. שלא ישארו סעיפים לא ברורים בחוזה!
 5. רדו לפרטי פרטים. אם לדוגמא המזגן נשאר בדירה או נלקח על ידי הדיירים הקודמים, חשוב לציין זאת בחוזה על מנת למנוע אי הבנות מצערות לאחר החתימה.

עו"ד רן שדה ומשרדו מספקים ייעוץ משפטי במגוון רחב של תחומים וכן בתחום הנדל"ן

נשמח לסייע לכם בכל מקרה.

איך להתמודד עם שיק שחזר?

תמיד בעת קבלת צ'ק מתגנב החשש שאולי הוא לא יכובד, שבסופו של יום נישאר עם חתיכת נייר ללא כל ערך. התופעה הנפוצה של כתיבת צ'קים ללא כיסוי טומנת בתוכה סכנה ממשית למרבית בתי העסק הפועלים בישראל וכן עצמאים. תופעה מתרחבת זו גורמת לכך שישנם נותניי שירותים רבים שלא באים על שכרם לאחר ביצוע העבודה המבוקשת.
הליך ההוצאה לפועל בא לתת מענה לתופעת הצ'קים החוזרים. אם נקלעת למצב בו חזרו לך צ'קים שהפקדת יש דרכים להתמודד עם המצב.

מהן האופציות העומדות בפנינו לגביית צ'קים שחזרו?

ראשית תמיד אפשר לפנות לבן-אדם שהצ'ק שלו חזר ולראות האם ניתן לפתור את הדרך בנעימים, ברצון ובמזומן. אך הבעיות מתעוררות כאשר לא ניתן להסדיר את התשלום בצורה אופטימאלית שכזו. לרשותכם עומדות מספר דרכי פעולה:

• מכתב התראה מעורך-דין – דרך אחת להתמודד עם צ'ק שלא כובד הינה שליחת מכתב אזהרה חתום בידי עורך-דין. נקיטת פעולה מסוג זה, גורמת לחייב להבין שהאדם העומד מולו רציני בכוונותיו ובמרבית המקרים ממהר החייב להסדיר את התשלום. זוהי שיטה זולה ומהירה העובדת במרבית המקרים ועדיפה לפני פניה להליך הוצאה לפועל.

• בקשה לביצוע שטר – במידה והחייב עומד בסירובו לפרוע את הצ'ק שחזר, זו העת להוציא בקשה לביצוע שטר דרך ההוצאה לפועל. לבקשה זו צריך לצרף את הצ'ק המקורי שחזר ובו פרטי החייב וכן לשלם את האגרה. הצעד הבא הוא שלשכת ההוצאה לפועל מוציאה מכתב אזהרה לחייב לשלם את חובו בתוך 30 יום. במידה והחייב לא עשה כן, ניתן עתה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד החייב, צעדים הכוללים עיקולים, סנקציות ואף מעצר.

• המסלול המקוצר – במידה ומדובר בחוב הנמוך מ-10,000 ש"ח קיימת אופציה להליך מקוצר בהוצאה לפועל מעורבתו של המוטב היננה כמעט אפסית, אך זאת בתנאי שהחייב לא נחשב ל"חייב מוגבל באמצעים" או בעיצומו של הליך "איחוד תיקים". בהליך זה אנשי ההוצאה לפועל נוקטים באמצעים שברשותם על מנת לגבות את החוב, הליך זה איננו תמיד יעיל ונמצא מוגבל כאשר מתעסקים עם חייבים מתוחכמים. הליך זה יעיל כאשר ישנו רצון מהצד החייב לסיים את ההליך.

אילו פעולות עונשין ניתן לנקוט על חייב?

במסגרת הליך ביצוע שטר ובמידה והחייב מסרב לפרוע את חובו ניתן לנקוט בפעולות הבאות: עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק, עיקול נכסים ורכבים, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת חידוש רישיון נהיגה ואף הטלת עונש מאסר בפועל.

לסיכום,
אנו מציעים לנקוט חדשנות בריאה בכל פעם כאשר אנו מקבלים צ'קים, בוודאי מאנשים אותם אנו לא מכירים. הליך גביית הצ'ק במידה וחזר יכול להיות ארוך ולא נעים.
אם בכל זאת נקלעת למצב מסוג זה, אנו ממליצים להיעזר בעורך-דין המתמחה בהוצאה לפועל בכדי להגיע לתוצאה המבוקשת במינימום מהזמן ההכרחי.

צווי הבאה ומאסר בהוצאה לפועל

מבוא: תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל שינה את כללי צווי הבאה וצווי מאסר בהוצל"פ.

התהליך להוצאת צו הבאה

שלב א – החייב יזומן לבירור בהוצל"פ אם התקיימו כל אלה:

שלב ב- יוצא צו הבא אם התקיימו כל אלה:

שלב ג – צו הבאה יוקלד בהוצל"פ ובטרם יבוצע תשלח לחייב התראה ל-14 יום.

התהליך להוצאת צו מאסר

שלב א – הגשת בקשה לצו מאסר בהתקיים אחד מאלה:

בכל מקרה צו מאסר רק לשבעה ימים .

שלב ב – התניות לצוו מאסר:

 • צרו קשר

  לפרטים נוספים חייגו 08-9415022
  או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  שם:
  נייד:
  מייל:

 • משרד עורכי דין שדה
  משרד עורכי דין שדה

  משרד עורכי דין שדה